Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Terapie

Logopedia

          

  Zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych uczniów. Przebieg oraz rodzaj prowadzonych ćwiczeń są wyznaczane przez potrzeby i możliwości uczniów, które stanowią podstawę do opracowania indywidualnych programów rewalidacyjnych. Zajęcia obejmują działania diagnostyczne i terapeutyczne. Uczniowie nieposługujący się mową czynną kształcą umiejętności komunikacyjne metodami alternatywnymi – język migowy, piktogramy, PCS. Podstawą prowadzenia zajęć jest opanowanie przez uczniów zachowań kluczowych, tj. spokojne siedzenie, uważne patrzenie, naśladowanie  w motoryce dużej i małej oraz opanowanie nawyków związanych z mówieniem: prawidłowy oddech, przełykanie śliny – zamykanie ust, patrzenie na rozmówcę, umiejętność obserwowania i wykonywania ruchów narządów mownych, umiejętność posługiwania się głosem.

            Rozwijanie mowy prowadzone jest poprzez:
-  ćwiczenia usprawniające narządy artykulacji
-  zabawy słuchowe
-  ćwiczenia fonacyjne
-  wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
-  stymulację zmysłów
-  ćwiczenie koncentracji uwagi
-  korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej
-  ogólnorozwojowe ćwiczenia usprawniające: naśladowanie, percepcję wzrokową i słuchową,          koordynację wzrokowo-słuchową, motorykę dużą i małą, czynności poznawcze.

  Zajęcia logopedyczne mają pomóc uczniom w rozwijaniu kontaktów z innymi ludźmi oraz w wyrabianiu umiejętności komunikowania własnych potrzeb.